پد پاک padpak

زیر انداز بهداشتی پدپاک


- محافظ ضــد آب

- چنـد بار مــصرف

مناسب برای کودکـان،بانوان و ســالمندان

- سایــز:

70 * 90      150 * 70