پد محافظ ضـد آب دور تــور رُز

- پارچه ژاکارد ضدآب شده با tpuبا قابلیت عبور هوا

- تور دوزی شده

= قابلیت شستشو به تعداد دفعات بالا