تخت و باکس فلزی

 - اسکلت فلزی با رویه MDF

 - پارچه اسفنج دوزی شده

 - پایه پنج سانتی متر

  •