تولید مطابق با استاندارد های جهانی با نگاهی به صادرات این محصولات و جهانی شدن آن ،منتج به عضویت در انجمن بین المللی تولید کنندگان کالای خواب(ISPA)و همچنین عضو شبکه جهانی کیفیت و استاندارد تایید کیفیت محصول در اتحادیه اروپا(CE) و داشتن هفت استاندارد بین المللی کیفیت شده است.